78th Annual National Conference of the Association of Surgeons of India

ASICON 2018 CHENNAI

26th-30th December 2018 CHENNAI TRADE CENTRE, CHENNAI

Organized by : ASI CHENNAI CITY BRANCH

Hosted by : ASI CHENNAI CITY BRANCH

ASI NATIONAL OFFICE BEARERS 2017

 • Dr. Shiva K. Misra

  President

 • Dr. J W Ebenesh Bensam

  Honorary Secretary

 • Dr. C R K Prasad

  Honorary Treasurer

 • Dr. G Laxmana Sastry

  Head Quarters Joint Secretary

 • Dr. Narayana Rao T

  Website Secretary

 • Dr. Sanjay Kumar Jain

  Joint Secretary

Governing Council Members

 • Dr. Vakamudi Prakash
 • Dr. Sitaram Prasad Singh
 • Dr. Siddharth Tamaskar
 • Dr. Bharat K. Panchal
 • Dr. Fazlul Qadir Parray
 • Dr. Sadashivayya Soppimath
 • Dr. Padmakumar R
 • Dr. Abhay Narendra Dalvi
 • Dr. Manoj S.Jain
 • Dr. Sreejoy Patnaik
 • Dr. Chanjiv Singh
 • Dr. Shyam Bhutra
 • Dr. Subramaniyan S R
 • Dr. Probal Neogi
 • Dr. GargiBandyopadhyay
 • Dr. Ramana Murthy P V
 • Dr. Alok Abhijit
 • Dr. Srivastava K N
 • Dr. Gunvant H. Rathod
 • Dr. Satish Kumar Midha
 • Dr. Godhi A S
 • Dr. Fazil Marickar Y M
 • Dr. Dilip S. Gode
 • Dr. Achal Gupta
 • Dr. Chitta Ranjan Das
 • Dr. Raj Govind Sharma
 • Dr. Sai Krishna Vittal
 • Dr. Kanaka Raju G
 • Dr. Nikhil Singh
 • Dr. Diptendra Kumar Sarkar
 • Dr. Sarbeswar Bora
 • Dr. Bindey Kumar
 • Dr. Rana Anil Kumar Singh
 • Dr. Bharadwaj S S
 • Dr. Aravind Patel
 • Dr. Siddesh G
 • Dr. Karthikeyan C
 • Dr. Jaisingh K.
 • Dr. Mukesh
 • Dr. Ujagar Singh
 • Dr. Raj Kamal Jenaw
 • Dr. Srinivasan N T
 • Dr.JJ.Prasad
 • Dr. Ashutosh Sayana
 • Dr. Makhan Lal Saha